Bedri­jf­shulpver­len­ing

Content top A 07
BHV

Vol­doet uw bedrijf aan alle wet­telijke veiligheidseisen?

DFS Ser­vices onder­zoekt doormid­del van een quickscan in hoev­erre uw bedrijf op dit moment vol­doet aan de ver­plichte vei­lighei­d­seisen, die vol­gens de wet zijn vastgesteld.

Quick Scan BHV Bedrijfshulpverlening

Bij een quickscan wordt door mid­del van een rondgang door het gebouw/​bedrijf of de instelling een beo­ordel­ing van de aan­wezige plan­nen een rap­portage opgesteld.

Indien onvolkomen­heden wor­den aangetrof­fen wor­den deze opgenomen in de genoemde rap­portage.

Door deze rap­portage, door een externe par­tij opgesteld, geeft een onafhanke­lijke algemene indruk weer op gebied van brand­vei­ligheid in relatie tot de bedrijfshulpverlening.

Quickscan BHV

Is onze BHV organ­isatie in orde ? Hoeveel Bedri­jf­shulpver­len­ers moeten wij hebben ? Waaraan moet ik nou pre­cies voldoen ?

Om u bij deze vra­gen te helpen hebben wij een „Quickscan Bedri­jf­shulpver­len­ing” ontwikkeld.

Met een rondgang door uw organ­isatie en gesprekken met uw per­son­eel wordt de bedri­jf­shulpver­len­ing in kaart gebracht. In een beknopte noti­tie wor­den de bevin­din­gen ger­ap­por­teerd en, indien nodig, wor­den maa­trege­len gead­viseerd om het gewen­ste niveau te bereiken.

Tij­dens onze quickscan bedri­jf­shulpver­len­ing zullen de vol­gende onderde­len aan bod komen:

1. Wet­telijke eisen
2. BHV-​beleid
3. Risico-​inventarisatie en Eval­u­atie (meest recente ver­sie)
4. Restrisico’s
5. Maat­gevende fac­toren
6. BHV-​plan
7. Com­pe­ten­tie en capaciteit van de BHV-​organisatie
8. Ken­nis en vaardighe­den van de bedri­jf­shulpver­len­ers
9. Taken, bevoegdhe­den en ver­ant­wo­ordelijkhe­den
10. Oplei­d­ing, bewustz­ijn en com­pe­ten­ties
11. Direc­tiebeo­ordel­ing


Neem con­tact op voor meer informatie

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала