Bedri­jf­s­nood­plan

Content top A 04
Bedri­jf­s­nood­plan

Voor wie geen risico’s wil nemen staan
de adviseurs van DFS Ser­vices klaar.

Wij maken samen met u een nood­plan op maat.

Omdat u niets aan het toe­val overlaat

Een bedri­jf­s­nood­plan is wet­telijk verplicht.

Een bedri­jf­s­nood­plan inven­tariseert het gebouw, de werkom­standighe­den en de aan­wezig risico’s. Ver­vol­gens zorgt dit plan voor een veilige werkomgev­ing en duidelijke richtli­j­nen bij eventuele calamiteiten.

Hoe wij kun­nen helpen

Onze inte­grale aan­pak en brede ervar­ing zorgt voor een mul­ti­dis­ci­plinair dien­sten­pakket. Dit betekent dat wij u niet alleen van dienst kun­nen zijn met een bedri­jf­s­nood­plan, maar ook met een brand­pre­ven­tieplan en een ontruimingsplattegrond.

Bedri­jf­s­nood­plan & Veiligheidstekeningen

Een prak­tisch en effi­ciënt plan dat werkt, voor uw organ­isatie en voor uw medewerkers.

Het bedri­jf­s­nood­plan vertelt in duidelijke taal wat er moet gebeuren bij calamiteiten. Een heldere beschri­jv­ing van nood­pro­ce­dures, de werkomgev­ing en func­tionele instruc­ties. Daarmee weet iedereen waar hij aan toe is. Oók wan­neer sec­on­des tellen.

Onze ervaren adviseurs weten waar het om draait bij noodgevallen. Wij helpen u bij de invulling van het bedri­jf­s­nood­plan, een essen­tieel onderdeel van uw vei­lighei­d­splan. Zowel het beleid als de oper­a­tionele kant wor­den overzichtelijk beschreven.

Ingegeven door jaren­lange ervar­ing bedenken wij een bedri­jf­s­nood­plan op maat dat com­pleet, prak­tisch en effi­ciënt is. Hierin zijn alle com­po­nen­ten van een ontru­im­ings­plan vol­gens de NEN 8112 terug te vin­den. Maar ons bedri­jf­s­nood­plan gaat verder : het beschri­jft alle scenario’s waar­voor BHV-​ers op pad moeten. En dat in een slank en zeer toe­ganke­lijk lay-​out. Onze klanten zijn hier zeer tevre­den over: duidelijk, geen over­bod­ige tek­sten, slank, zeer toe­ganke­lijk en compleet.

Ons bedri­jf­s­nood­plan bestaat uit een basis­plan en een oper­a­tion­eel plan. Een deel voor vre­des­tijd en een deel voor oorlogstijd.

Het basis­plan is voor vre­des­tijd. Het beschri­jft hoe de BHV is geor­gan­iseerd en beheerd wordt in uw bedrijf. Het bevat infor­matie die niet direct nodig is tij­dens een calamiteit maar die men wel op papier wil vastleggen.

Het oper­a­tionele plan is voor oor­logstijd. Ont­daan van alle over­bod­ige tekst met uit­slui­tend de infor­matie die nodig is tij­dens een calamiteit. Overzichtelijke gebouwgegevens, korte instruc­ties, duidelijke tekenin­gen. Flow-​charts met instruc­ties en actieli­jsten die tij­dens de inzet kun­nen wor­den gebruikt. Uw BHV-​ers hebben dus alles bij de hand.

Ons bedri­jf­s­nood­plan is geschikt voor alle soorten bedri­jven. Met eventueel afgeleide afdel­ingsnood­plan­nen voor organ­isaties met veel afdelin­gen bin­nen één gebouw, zoals een zieken­huis of verzorgingscomplex.

Neem con­tact op voor meer infor­matie

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала