Brand­vei­ligheid

Content top A 06
Brand­vei­ligheid

Laat u advis­eren door de adviseurs van DFS Services

Omdat u geen enkel risico wilt lopen op het gebied van brandveiligheid

Gevaar zit in een klein hoekje.
Ook het gevaar op brand.

Heeft u een nieuw pand gekocht of gaat u nieuw bouwen? Heeft u als archi­tect brand­vei­lighei­d­sad­vies nodig? Organ­iseert u een even­e­ment of loopt u tegen andere brand­vei­lighei­dsvraagstukken aan? DFS Ser­vices denkt graag met u mee en geeft u advies op maat.

DFS Ser­vices is gespe­cialiseerd op het gebied van brand­vei­ligheid en brand­pre­ven­tie. Dankzij jaren­lange ervar­ing in het onder­s­te­unen van organ­isaties, bedri­jven en over­he­den bij brand­vei­lighei­dsvraagstukken zijn wij in staat pro­fes­sioneel en degelijk advies te geven.

Brand­vei­ligheid

Een brand, klein of groot, heeft altijd invloed op uw medew­erk­ers en uw organisatie.

Schrik, schade, gewon­den of nog erger. U denkt er het liefst niet aan. Toch kunt u zich er op voor­berei­den. Door te investeren in (brand)veiligheidstrainingen investeert u in vei­ligheid en con­tin­uïteit. Voor uw bedrijf én uw medewerkers.

Een brand kan grote gevol­gen hebben. Voor uw bedri­jf­s­pand of, erger nog, voor de vei­ligheid van de medew­erk­ers. Daarom moet elk bouww­erk vol­doen aan wet­telijke brand­vei­lighei­d­seisen. Maar wan­neer vol­doet die aan de eisen. En welke maa­trege­len moeten daar­voor getrof­fen wor­den. Die keuzes bepalen in hoge mate de vei­ligheid maar ook de kosten die daarmee gemoeid zijn. Een gede­gen onder­zoek naar brand­vei­ligheid en een prak­tisch advies bren­gen dit voor u in kaart en helpen u een ver­ant­wo­orde oploss­ing te kiezen.

Wij voeren con­troles uit en bren­gen daar rap­porten over uit. Zowel over bouwkundige en instal­latie tech­nis­che brand­vei­ligheids als over de manier waarop het brand­veilig gebruikt wordt.

Hebt u een aan­schri­jv­ing van de brandweer gehad om uw brand­vei­ligheid aan te passen, dan kun­nen wij voor u als gesprekspart­ner optre­den. Vanuit diep­gaande ken­nis advis­eren wij u over u huidige of toekom­stige sit­u­atie, bijvoor­beeld na ver­bouwing. DFS Ser­vices kent de brand­vei­lighei­d­sregels en adviseert u over een veilige oploss­ing die voor u het voordeligst is.

Diep­gaande ken­nis van de the­o­rie maar ook van de prak­tis­che toepass­ing staan u ten dienst.Neem con­tact op voor meer informatie

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала