BHV Oplei­d­ing

Onbe­zorgd werken omdat u weet dat het goed zit.

BHV geeft vertrouwen en rust.

Met DFS Ser­vices maakt u BHV tot onderdeel van uw dagelijkse organ­isatie. Niet alleen omdat het wet­telijk gezien moet, maar bove­nal omdat u het wilt. Voor u en uw medew­erk­ers. BHV is het gevoel van zek­er­heid op onverwachte momenten.

Met goed getrainde BHV-​ers heeft u vei­ligheid in huis. Mensen die weten hoe te han­de­len bij ongevallen en calamiteiten. De BHV-​trainingen van DFS Ser­vices gaan verder dan weten en ken­nen. Daad­w­erke­lijk en daad­krachtig toepassen, uitoe­fe­nen en doen. In de prak­tijk. Want daar gaat het om op die cru­ciale momenten.

Vraag een offerte aan

Onze BHV Trainingen

Met goed getrainde BHV-​ers heeft u vei­ligheid in huis. Mensen die weten hoe te han­de­len bij ongevallen en calamiteiten.

De BHV-​trainingen van DFS Ser­vices gaan verder dan weten en ken­nen. Daad­w­erke­lijk en daad­krachtig toepassen, uitoe­fe­nen en doen. In de prak­tijk. Want daar gaat het om op die cru­ciale momenten.

Een bedri­jf­shulpver­lener (BHV-​er) is ver­ant­wo­ordelijk voor het bestri­j­den van een begin­nende brand, het ver­lenen van Eerste Hulp en het begelei­den van een ontru­im­ing. Sinds 1994 eist de Arbo-​wet dat elke werkgever de vei­ligheid van klanten en medew­erk­ers kan garan­deren door het aanstellen van BHV-er(s). Heeft u per­son­eel in dienst? Dan bent u wet­telijk ver­plicht ten­min­ste één per­soon aan te wijzen als bedri­jf­shulpver­lener en moet er altijd een BHV‘er bin­nen uw bedrijf aan­wezig te zijn.


Bedri­jf­shulpver­len­ing, Basis

Bedri­jf­shulpver­len­ers die ken­nis en vaardighe­den willen verkri­j­gen con­form de geldende nor­men en richtli­j­nen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

In de prak­tijk kunt u na de training:

  • lev­en­sred­dende eerste hulp ver­lenen vol­gens de richtli­j­nen van het Oranje Kruis
  • AED train­ing
  • effi­ciënt han­de­len bij een ongeval, brand en ontru­im­ing, tot het moment waarop de hupver­len­ing wordt overgenomen door pro­fes­sionele externe hulpverleningsorganisaties

Doel­groep

Bedri­jf­shulpver­len­ers die ken­nis en vaardighe­den willen verkri­j­gen con­form de geldende nor­men en richtli­j­nen op het gebied van bedri­jf­shulpver­len­ing.

Toe­lat­ing­seisen

Geen.

Deel­ne­mer over deze training

Na 2 dagen inten­sief trainen ben ik BHV-​er. Het is heel handig dat DFS Ser­vices in de BHV train­ing een algemene werk­wi­jze, het BHV stap­pen­plan, gebruikt. Alle taken van de BHV-​er staan daar in. We hebben ze een paar keer geoe­fend in ver­schil­lende scenario’s. Op mijn werk heb ik me eens goed verdiept in de vei­lighei­d­spro­ce­dures. Dank zij de train­ing weet ik nu hoe ik moet han­de­len als er zich bij ons een inci­dent voor­doet.

Bij­zon­der­he­den

DFS Ser­vices exam­iner­ing en cer­ti­fi­caat, 1 jaar geldig.
Prijs € 350,-

Neem con­tact op voor meer informatie


Bedri­jf­shulpver­len­ing, herhaling

Bedri­jf­shulpver­len­ers die ken­nis en vaardighe­den op peil dienen te houden con­form de geldende nor­men en richtli­j­nen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

In de prak­tijk kunt u na de training:

  • Lev­en­sred­dende eerste hulp ver­lenen vol­gens de richtli­j­nen van het Oranje Kruis
  • AED train­ing
  • Effi­ciënt han­de­len bij een ongeval, brand en ontru­im­ing, tot het moment waarop de hulpver­len­ing wordt overgenomen door pro­fes­sionele externe hulpverleningsorganisaties

Doel­groep

Bedri­jf­shulpver­len­ers die ken­nis en vaardighe­den op peil dienen te houden con­form de geldende nor­men en richtli­j­nen op het gebied van bedri­jf­shulpver­len­ing.

Toe­lat­ing­seisen

Cur­sist is in het bezit van een geldig cer­ti­fi­caat BHV.

Deel­ne­mer over deze training

Dankzij de her­hal­ingstrain­ing bij DFS Ser­vices weet ik weer goed welke taken ik als BHV-​er heb. Ik ben al 3 jaar BHV-​er, maar heb nog niet veel inci­den­ten meege­maakt. Het is daarom goed om de taken en han­delin­gen in een veilige prak­tijkomgev­ing te oefe­nen. Ik kan nu bijvoor­beeld zeker weer goed reanimeren.

Bij­zon­der­he­den

DFS Ser­vices exam­iner­ing en cer­ti­fi­caat, 1 jaar geldig.
Prijs € 215,-


Neem con­tact op voor meer informatie

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала