VCA Oplei­d­ing

Veilig kun­nen werken en veilig willen werken.

Het staat voorop in uw organisatie.

Opdracht­gev­ers vereisen steeds vaker van bedri­jven in de indus­trie en de bouwni­jver­heid dat zij in het bezit zijn van een VCA cer­ti­fi­caat. VCA staat voor Vei­ligheid Check­list Aan­nemers en geeft aan dat een bedrijf veilig werkt en streeft naar min­der ongevallen op de werkvloer.

In veel gevallen kri­j­gen aan­nemers tegen­wo­ordig geen opdrachten meer indien zij niet VCA-​gecertificeerd zijn. Om als bedrijf het VCA cer­ti­fi­caat te kri­j­gen dienen ál uw oper­a­tionele medew­erk­ers een VCA cur­sus te vol­gen en een diploma Basisvei­ligheid VCA (B-​VCA) te behalen.

Vraag een offerte aan

Onze VCA trainingen

Veilig kun­nen werken en veilig willen werken. Het staat voorop in uw organisatie.

Goed getrainde vak­mensen ken­nen de gevaren van risi­co­volle werkza­amhe­den. Met het VCA-​certificaat laat u zien dat Vei­ligheid, Gezond­heid en Milieu (VGM) belan­grijke waar­den zijn. Voor u en uw medewerkers.

DFS Ser­vices helpt u de arbei­dsvei­ligheid te hand­haven en te ver­hogen. Onze train­in­gen bren­gen u verder in veiligheid.


Basisvei­ligheid (B-​VCA), basis

B-​VCA

In de prak­tijk kunt u na de training:

  • spec­i­fieke vei­lighei­d­seisen en voorschriften benoe­men en herken­nen. Deze zijn belan­grijk bij het op een veilige en ver­ant­wo­ordelijke wijze uitvo­eren van de werkzaamheden.

Doel­groep

Oper­a­tion­eel– en lei­d­inggevende medew­erk­ers van bedri­jven die VCA gecer­ti­ficeerd (willen) zijn, als onder­aan­nemer van een gecer­ti­ficeerd bedrijf willen werken of voor medew­erk­ers van opdracht­gevende par­ti­jen.

Toe­lat­ing­seisen

Voor het exa­men dient u een geldig legit­i­matiebe­wijs mee te nemen.


Deel­ne­mer over deze training

Na de train­ing heb ik het exa­men gehaald. Gelukkig! Maar wat me eigen­lijk vooral ook opviel toen ik daarna weer aan het werk ging, was dat er inder­daad bij mijn bedrijf aan de voorschriften van arbei­dsvei­ligheid wordt voldaan. Iedereen in de fab­riek heeft per­soon­lijke bescher­mingsmid­de­len bijvoor­beeld en gebruikt ze ook. Het is alleen niet altijd goed opgeruimd in de werk­plaats waar ik werk. Dat is gevaar­lijk heb ik geleerd, want je kunt zomaar struikelen.


Bij­zon­der­he­den

SSVV exa­men en cer­ti­fi­caat, 10 jaar geldig.
Prijs € 295,-


Neem con­tact op voor meer informatie
Basisvei­ligheid (B-​VCA), herhaling

B-​VCA

In de prak­tijk kunt u na de training:

  • spec­i­fieke vei­lighei­d­seisen en voorschriften benoe­men en herken­nen. Deze zijn belan­grijk bij het op een veilige en ver­ant­wo­ordelijke wijze uitvo­eren van de werkzaamheden.


Doel­groep

Oper­a­tion­eel– en lei­d­inggevende medew­erk­ers van bedri­jven die VCA gecer­ti­ficeerd (willen) zijn, als onder­aan­nemer van een gecer­ti­ficeerd bedrijf willen werken of voor medew­erk­ers van opdracht­gevende partijen.

Toe­lat­ing­seisen

Voor het exa­men dient u een geldig legit­i­matiebe­wijs mee te nemen. De cur­sist is in het bezit van een geldig cer­ti­fi­caat B-​VCA.


Deel­ne­mer over deze training

Ik ben weer volledig op de hoogte van de wijzigin­gen in regel­gev­ing op het gebied van arbei­dsvei­ligheid. Zowel in Ned­er­land als in Europa. Na de train­ing viel me ineens op dat ik alle vei­lighei­dsmid­de­len gelukkig goed gebruik tij­dens mijn werk. Je wordt je in zo’n train­ing weer even bewust van veilig werken en goede arbeidsomstandigheden.


Bij­zon­der­he­den

SSVV exa­men en cer­ti­fi­caat, 10 jaar geldig.
Prijs € 199,50


Neem con­tact op voor meer informatie

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала