Algemene Voor­waar­den — DFS Services


NR-01 Algemeen

 • Deze voor­waar­den zijn van toepass­ing op iedere aan­bied­ing, offerte en overeenkomst tussen DFS Ser­vices, hierna te noe­men: “Gebruiker”, en een Opdracht­gever waarop Gebruiker deze voor­waar­den van toepass­ing heeft verk­laard, voor zover van deze voor­waar­den niet door par­ti­jen uit­drukke­lijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onder­hav­ige voor­waar­den zijn eve­neens van toepass­ing op overeenkom­sten met Gebruiker, voor de uitvo­er­ing waar­van door Gebruiker der­den dienen te wor­den betrokken.
 • De toepas­selijkheid van eventuele inkoop­ of andere voor­waar­den van Opdracht­gever wordt uit­drukke­lijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalin­gen in deze algemene voor­waar­den op enig moment geheel of gedeel­telijk nietig zijn of verni­etigd mochten wor­den, dan bli­jft het overi­gens in deze algemene voor­waar­den bepaalde volledig van toepass­ing. Gebruiker en de Opdracht­gever zullen als­dan in over­leg tre­den teneinde nieuwe bepalin­gen ter ver­vang­ing van de nietige of verni­etigde bepalin­gen overeen te komen, waar­bij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oor­spronke­lijke bepalin­gen in acht wordt genomen.
 • Indien Gebruiker niet steeds strikte nalev­ing van deze voor­waar­den ver­langt, betekent dit niet dat de bepalin­gen daar­van niet van toepass­ing zijn, of dat Gebruiker in eniger­lei mate het recht zou ver­liezen om in andere gevallen de stipte nalev­ing van de bepalin­gen van deze voor­waar­den te verlangen.


NR-02 Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aan­biedin­gen van Gebruiker zijn vri­jbli­jvend, ten­zij in de offerte een ter­mijn voor aan­vaard­ing is gesteld.
 • Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aan­biedin­gen wor­den gehouden indien de Opdracht­gever redelijk­er­wijs kan begri­jpen dat de offertes of aan­biedin­gen, dan wel een onderdeel daar­van, een ken­nelijke ver­giss­ing of ver­schri­jv­ing bevat.
 • De in een offerte of aan­bied­ing ver­melde pri­jzen zijn exclusief BTW en andere heffin­gen van over­hei­dswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaron­der begrepen reis– en verblijf-​, verzend– en admin­is­tratiekosten, ten­zij anders aangegeven.
 • Een samengestelde pri­j­sop­gave ver­plicht Gebruiker niet tot het ver­richten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkom­stig deel van de opgegeven prijs. Aan­biedin­gen of offertes gelden niet automa­tisch voor toekom­stige orders.


NR-03 Contract

 • De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdracht­gever wordt aange­gaan voor bepaalde tijd.
 • Is voor de uitvo­er­ing van bepaalde werkza­amhe­den een ter­mijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nim­mer een fatale ter­mijn. Bij over­schri­jd­ing van een ter­mijn dient de Opdracht­gever Gebruiker der­halve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daar­bij een redelijke ter­mijn te wor­den gebo­den om alsnog uitvo­er­ing te geven aan de overeenkomst.
 • Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en ver­mo­gen en overeenkom­stig de eisen van goed vak­man­schap uitvo­eren. Een en ander op grond van de op dat moment bek­ende stand der wetenschap.
 • Gebruiker heeft het recht bepaalde werkza­amhe­den te laten ver­richten door derden.
 • Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde der­den in het kader van de opdracht werkza­amhe­den wor­den ver­richt op de locatie van de Opdracht­gever of een door de Opdracht­gever aangewezen locatie, draagt de Opdracht­gever kosteloos zorg voor de door die medew­erk­ers in redelijkheid gewen­ste faciliteiten.
 • Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in ver­schil­lende fasen uit te voeren en het aldus uit­gevo­erde gedeelte afzon­der­lijk te factureren.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uit­gevo­erd kan Gebruiker de uitvo­er­ing van die onderde­len die tot een vol­gende fase behoren opschorten tot­dat de Opdracht­gever de resul­taten van de daaraan vooraf­gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • De Opdracht­gever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar­van Gebruiker aangeeft dat deze noodza­ke­lijk zijn of waar­van de Opdracht­gever redelijk­er­wijs behoort te begri­jpen dat deze noodza­ke­lijk zijn voor het uitvo­eren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker wor­den ver­strekt. Indien de voor de uitvo­er­ing van de overeenkomst ben­odigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn ver­strekt, heeft Gebruiker het recht de uitvo­er­ing van de overeenkomst op te schorten en /​of de uit de ver­trag­ing voortvloeiende extra kosten vol­gens de als­dan gebruike­lijke tarieven aan de Opdracht­gever in reken­ing te bren­gen. De uitvo­er­ing­ster­mijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdracht­gever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprake­lijk voor schade, van welke aard ook, door­dat Gebruiker is uit­ge­gaan van door de Opdracht­gever ver­strekte onjuiste en /​of onvolledige gegevens.
 • Indien tij­dens de uitvo­er­ing van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoor­lijke uitvo­er­ing daar­van noodza­ke­lijk is om deze te wijzi­gen of aan te vullen, dan zullen par­ti­jen tijdig en in onder­ling over­leg tot aan­pass­ing van de overeenkomst over­gaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op ver­zoek of aan­wi­jz­ing van de Opdracht­gever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewi­jzigd en de overeenkomst daar­door in kwal­i­tatief en /​of kwan­ti­tatief opzicht wordt gewi­jzigd, dan kan dit con­se­quen­ties hebben voor het­geen oor­spronke­lijk overeengekomen werd. Daar­door kan ook het oor­spronke­lijk overeengekomen bedrag wor­den ver­hoogd of ver­laagd. Gebruiker zal daar­van zoveel als mogelijk vooraf pri­j­sop­gaaf doen. Door een wijzig­ing van de overeenkomst kan voorts de oor­spronke­lijk opgegeven ter­mijn van uitvo­er­ing wor­den gewi­jzigd. De Opdracht­gever aan­vaardt de mogelijkheid van wijzig­ing van de overeenkomst, daaron­der begrepen de wijzig­ing in prijs en ter­mijn van uitvoering.
 • Indien de overeenkomst wordt gewi­jzigd, daaron­der begrepen een aan­vulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvo­er­ing te geven nadat daar­voor akko­ord is gegeven door de bin­nen Gebruiker bevoegde per­soon en de Opdracht­gever akko­ord is gegaan met de voor de uitvo­er­ing opgegeven prijs en andere voor­waar­den, daaron­der begrepen het als­dan te bepalen tijd­stip waarop daaraan uitvo­er­ing gegeven zal wor­den. Het niet of niet onmid­del­lijk uitvo­eren van de gewi­jzigde overeenkomst lev­ert geen wan­presta­tie van Gebruiker op en is voor de Opdracht­gever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • Zon­der daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een ver­zoek tot wijzig­ing van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwal­i­tatief en /​of kwan­ti­tatief opzicht gevolg zou kun­nen hebben bijvoor­beeld voor de in dat kader te ver­richten werkzaamheden.
 • Indien de Opdracht­gever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakom­ing van het­geen waar­toe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdracht­gever aansprake­lijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daar­door direct of indi­rect ontstaan.
 • Indien Gebruiker met de Opdracht­gever een vast hon­o­rar­ium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niet­temin te allen tijde gerechtigd tot ver­hoging van dit hon­o­rar­ium of deze prijs zon­der dat de Opdracht­gever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ont­binden, indien de ver­hoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of ver­plicht­ing ingevolge de wet– of regel­gev­ing of haar oorzaak vindt in een sti­jging van lonen et cetera of op andere gron­den die bij het aan­gaan van de overeenkomst redelijk­er­wijs niet voorzien­baar waren.


NR-04 Opschort­ing, ont­bind­ing en tussen­ti­jdse opzeg­ging van de overeenkomst

 • Gebruiker is bevoegd de nakom­ing van de ver­plichtin­gen op te schorten of de overeenkomst te ont­binden, indien de Opdracht­gever de ver­plichtin­gen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter ken­nis gekomen omstandighe­den goede grond geven te vrezen dat de Opdracht­gever de ver­plichtin­gen niet zal nakomen, indien de Opdracht­gever bij het sluiten van de overeenkomst ver­zocht is om zek­er­heid te stellen voor de vol­doen­ing van zijn ver­plichtin­gen uit de overeenkomst en deze zek­er­heid uit­bli­jft of onvol­doende is of indien door de ver­trag­ing aan de zijde van de Opdracht­gever niet langer van Gebruiker kan wor­den gev­ergd dat hij de overeenkomst tegen de oor­spronke­lijk overeengekomen con­di­ties zal nakomen.
 • Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ont­binden indien zich omstandighe­den voor­doen welke van dien aard zijn dat nakom­ing van de overeenkomst onmo­gelijk is of indien er zich ander­szins omstandighe­den voor­doen die van dien aard zijn dat ongewi­jzigde instand­houd­ing van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan wor­den gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ont­bon­den zijn de vorderin­gen van Gebruiker op de Opdracht­gever onmid­del­lijk opeis­baar. Indien Gebruiker de nakom­ing van de ver­plichtin­gen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Gebruiker tot opschort­ing of ont­bind­ing over­gaat, is hij op gen­er­lei wijze gehouden tot ver­goed­ing van schade en kosten daar­door op eniger­lei wijze ontstaan.
 • Indien de ont­bind­ing aan de Opdracht­gever toereken­baar is, is Gebruiker gerechtigd tot ver­goed­ing van de schade, daaron­der begrepen de kosten, daar­door direct en indi­rect ontstaan.
 • Indien de Opdracht­gever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende ver­plichtin­gen niet nakomt en deze niet-​nakoming ont­bind­ing recht­vaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst ter­stond en met directe ingang te ont­binden zon­der enige ver­plicht­ing zijn­erz­i­jds tot betal­ing van enige schade­v­er­goed­ing of schade­loosstelling, ter­wijl de Opdracht­gever, uit hoofde van wan­presta­tie, wél tot schade­v­er­goed­ing of schade­loosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussen­ti­jds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in over­leg met de Opdracht­gever zorgdra­gen voor over­dracht van nog te ver­richten werkza­amhe­den aan der­den. Dit ten­zij de opzeg­ging aan de Opdracht­gever toereken­baar is. Indien de over­dracht van de werkza­amhe­den voor Gebruiker extra kosten met zich mee­brengt, dan wor­den deze aan de Opdracht­gever in reken­ing gebracht. De Opdracht­gever is gehouden deze kosten bin­nen de daar­voor genoemde ter­mijn te vol­doen, ten­zij Gebruiker anders aangeeft.
 • In geval van liq­ui­datie, van (aan­vrage van) surséance van betal­ing of fail­lisse­ment, van besla­g­leg­ging — indien en voor zover het beslag niet bin­nen drie maan­den is opge­heven — ten laste van de Opdracht­gever, van schuld­saner­ing of een andere omstandigheid waar­door de Opdracht­gever niet langer vri­jelijk over zijn ver­mo­gen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst ter­stond en met directe ingang op te zeggen dan­wel de order of overeenkomst te annuleren, zon­der enige ver­plicht­ing zijn­erz­i­jds tot betal­ing van enige schade­v­er­goed­ing of schade­loosstelling. De vorderin­gen van Gebruiker op de Opdracht­gever zijn in dat geval onmid­del­lijk opeisbaar.
 • Indien de overeenkomst tussen­ti­jds wordt opgezegd door de opdracht­gever, heeft opdracht­ne­mer recht op com­pen­satie van­wege het daar­door ontstane en aan­nemelijk te maken bezettingsver­lies, ten­zij er feiten en omstandighe­den aan de opzeg­ging ten grond­slag liggen die aan de opdracht­ne­mer zijn toe te reke­nen. Voorts is de opdracht­gever als­dan gehouden tot betal­ing van de declaraties voor tot dan toe ver­richte werkza­amhe­den. De voor­lop­ige resul­taten van de tot dan toe ver­richte werkza­amhe­den zullen dan ook onder voor­be­houd ter beschikking wor­den gesteld aan opdrachtgever.


NR-05 Overmacht

 • Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige ver­plicht­ing jegens de Opdracht­gever indien hij daar­toe gehin­derd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch kracht­ens de wet, een recht­shan­del­ing of in het ver­keer geldende opvat­tin­gen voor zijn reken­ing komt.
 • Onder over­ma­cht wordt in deze algemene voor­waar­den ver­staan, naast het­geen daaromtrent in de wet en jurispru­den­tie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorza­ken, voorzien of niet-​voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoe­fe­nen, doch waar­door Gebruiker niet in staat is zijn ver­plichtin­gen na te komen. Ziekte of arbei­d­songeschik­theid in het bedrijf van Gebruiker of van der­den daaron­der begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op over­ma­cht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakom­ing van de overeenkomst ver­hin­dert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbin­te­nis had moeten nakomen.
 • Gebruiker kan gedurende de peri­ode dat de over­ma­cht voort­du­urt de ver­plichtin­gen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze peri­ode langer duurt dan twee maan­den, dan is ieder der par­ti­jen gerechtigd de overeenkomst te ont­binden, zon­der ver­plicht­ing tot ver­goed­ing van schade aan de andere partij.
 • Voor­zover Gebruiker ten tijde van het intre­den van over­ma­cht zijn ver­plichtin­gen uit de overeenkomst inmid­dels gedeel­telijk is nagekomen of deze zal kun­nen nakomen, en aan het nagekomen respec­tievelijk na te komen gedeelte zelf­s­tandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respec­tievelijk na te komen gedeelte sep­a­raat te fac­tur­eren. De Opdracht­gever is gehouden deze fac­tuur te vol­doen als ware er sprake van een afzon­der­lijke overeenkomst.


NR-06 Betal­ing en incassokosten

 • Betal­ing dient steeds te geschieden bin­nen 14 dagen na fac­tu­ur­da­tum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de val­uta waarin is gefac­tureerd, ten­zij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om peri­odiek te factureren.
 • Indien de Opdracht­gever in gebreke bli­jft in de tijdige betal­ing van een fac­tuur, dan is de Opdracht­gever van rechtswege in verzuim. De Opdracht­gever is als­dan een rente ver­schuldigd van 1% per maand, ten­zij de wet­telijke rente hoger is, in welk geval de wet­telijke rente ver­schuldigd is. De rente over het opeis­bare bedrag zal wor­den berek­end vanaf het moment dat de Opdracht­gever in verzuim is tot het moment van vol­doen­ing van het volledig ver­schuldigde bedrag.
 • Indien de Opdracht­gever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakom­ing van zijn ver­plichtin­gen, dan komen alle redelijke kosten ter verkri­jging van vol­doen­ing buiten rechte voor reken­ing van de Opdracht­gever. De buiten­gerechtelijke kosten wor­den berek­end op basis van het­geen in de Ned­er­landse incas­so­prak­tijk gebruike­lijk is, momenteel de bereken­ingsmeth­ode vol­gens Rap­port Voor­w­erk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijk­er­wijs noodza­ke­lijk waren, komen de werke­lijk gemaakte kosten voor ver­goed­ing in aan­merk­ing. De eventuele gemaakte gerechtelijke en exe­cutiekosten zullen eve­neens op de Opdracht­gever wor­den ver­haald. De Opdracht­gever is over de ver­schuldigde incas­sokosten eve­neens rente verschuldigd.


NR-07 Aansprakelijkheid

 • Indien Gebruiker aansprake­lijk mocht zijn, dan is deze aansprake­lijkheid beperkt tot het­geen in deze bepal­ing is geregeld.
 • Gebruiker is niet aansprake­lijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door­dat Gebruiker is uit­ge­gaan van door of namens de Opdracht­gever ver­strekte onjuiste en /​of onvolledige gegevens.
 • Indien Gebruiker aansprake­lijk mocht zijn voor eniger­lei schade, dan is de aansprake­lijkheid van Gebruiker beperkt tot max­i­maal tweemaal de fac­tu­ur­waarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprake­lijkheid betrekking heeft.
 • De aansprake­lijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitk­er­ing van zijn verzek­er­aar in voorkomend geval.
 • Gebruiker is uit­slui­tend aansprake­lijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uit­slui­tend ver­staan de redelijke kosten ter vast­stelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vast­stelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voor­waar­den, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige presta­tie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beant­wo­or­den, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerek­end kun­nen wor­den en redelijke kosten, gemaakt ter voorkom­ing of beperk­ing van schade, voor zover de Opdracht­gever aan­toont dat deze kosten hebben geleid tot beperk­ing van directe schade als bedoeld in deze algemene voor­waar­den. Gebruiker is nim­mer aansprake­lijk voor indi­recte schade, daaron­der begrepen gevol­gschade, ged­erfde winst, gemiste besparin­gen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkin­gen van de aansprake­lijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn lei­d­inggevende ondergeschikten.
 • Gebruiker is nim­mer aansprake­lijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te ver­mi­j­den is, indien door of namens de opdracht­gever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken of indien door omstandighe­den geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.


NR-08 Vrijwaring

 • De Opdracht­gever vri­jwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van der­den, die in ver­band met de uitvo­er­ing van de overeenkomst schade lij­den en waar­van de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toereken­baar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door der­den mocht wor­den aange­spro­ken, dan is de Opdracht­gever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onver­wi­jld al het­geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag wor­den. Mocht de Opdracht­gever in gebreke bli­jven in het nemen van ade­quate maa­trege­len, dan is Gebruiker, zon­der inge­brekestelling, gerechtigd zelf daar­toe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en der­den daar­door ontstaan, komen inte­graal voor reken­ing en risico van de Opdrachtgever.


NR-09 Intel­lectuele eigendom

 • Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdhe­den voor die hem toekomen op grond van de Auteur­swet en andere intel­lectuele wet– en regel­gev­ing. Gebruiker heeft het recht de door de uitvo­er­ing van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen ken­nis ook voor andere doelein­den te gebruiken, voor­zover hier­bij geen strikt vertrouwelijke infor­matie van de Opdracht­gever ter ken­nis van der­den wordt gebracht.


NR-10 Niet-​overname personeel

 • De opdracht­gever zal gedurende de loop­tijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindig­ing daar­van, op gen­er­lei wijze, behoudens nadat goed zake­lijk over­leg ter zake heeft plaats­ge­had met gebruiker, medew­erk­ers van gebruiker of van onderne­min­gen waarop gebruiker ter uitvo­er­ing van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvo­er­ing van de overeenkomst, in dienst nemen dan­wel ander­szins, direct of indi­rect, voor zich laten werken.


NR-11 Onder­zoek, reclames

 • Klachten over de ver­richte werkza­amhe­den dienen door de opdracht­gever bin­nen 8 dagen na ont­dekking, doch uiter­lijk bin­nen 14 dagen na voltooi­ing van de betr­e­f­fende werkza­amhe­den schriftelijk te wor­den gemeld aan gebruiker. De inge­brekestelling dient een zo gede­tailleerd mogelijke omschri­jv­ing van de teko­rtkom­ing te bevat­ten, zodat gebruiker in staat is ade­quaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkza­amhe­den alsnog ver­richten zoals overeengekomen, ten­zij dit inmid­dels voor de opdracht­gever aan­toon­baar zin­loos is gewor­den. Dit laat­ste dient door de opdracht­gever schriftelijk ken­baar te wor­den gemaakt.
 • Indien het alsnog ver­richten van de overeengekomen werkza­amhe­den niet meer mogelijk of zin­vol is, zal de gebruiker slechts aansprake­lijk zijn bin­nen de gren­zen van artikel 9, waarin de aansprake­lijkheid wordt geregeld.


NR-12 Toepas­selijk recht en geschillen

 • Op alle rechts­be­trekkin­gen waar­bij Gebruiker par­tij is, is uit­slui­tend het Ned­er­lands recht van toepass­ing, ook indien aan een verbin­te­nis geheel of gedeel­telijk in het buiten­land uitvo­er­ing wordt gegeven of indien de bij de rechts­be­trekking betrokken par­tij aldaar woon­plaats heeft.
 • De rechter in de ves­tig­ingsplaats van Gebruiker is bij uit­sluit­ing bevoegd van geschillen ken­nis te nemen, ten­zij de wet dwin­gend anders voorschri­jft. Niet­temin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de vol­gens de wet bevoegde rechter.
 • Par­ti­jen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiter­ste hebben inges­pan­nen een geschil in onder­ling over­leg te beslechten.


NR-13 Vin­d­plaats en wijzig­ing voorwaarden

 • Deze voor­waar­den zijn gede­poneerd bij de Kamer van Koo­phan­del 54974364.
 • Van toepass­ing is steeds de laatst gede­poneerde ver­sie c.q. de ver­sie zoals die gold ten tijde van het tot­stand­komen van de rechts­be­trekking met Gebruiker.
 • De Ned­er­landse tekst van de algemene voor­waar­den is steeds bepal­end voor de uit­leg daarvan.

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала