Brandwachten

Brandwacht inhuren?

Vol­doet uw locatie niet aan gestelde vei­lighei­d­seisen of moeten er werkza­amhe­den voor uw bedrijf uit­gevo­erd wor­den in een risico-​volle omgeving?

Dan kan het zijn dat er door hand­hav­ing, brandweer, uw verzek­er­aar of een andere toezichthoudende instantie geëist wordt dat u een Rijks-​gediplomeerde brandwacht inhu­urt om de vei­ligheid te waarborgen.


DFS Ser­vices is gespe­cialiseerd in de lev­er­ing van brandwachten, (brand)veiligheidstoezicht, inci­dent­man­age­ment en veiligheids-​advies op maat. Wij beschikken over:

 • Een deskundig team van Rijks­gediplomeerde brandwachten
 • Brandwachten direct tot uw beschikking
 • Jaren­lange ervaring
 • Wij staan 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar
 • Gegaran­deerd een veilige situatie

Wan­neer is een brandwacht nodig?

Een brandwacht houdt toezicht op een veilige (werk)situatie en wordt dan ook vaak pre­ven­tief ingezet.
Steeds vaker wordt vanuit wet– en regel­gev­ing een brandwacht geëist.

Enkele voor­beeld­si­t­u­aties waarin een brandwacht kan wor­den ingezet.
 • Als uw locatie niet vol­doet aan de gestelde eisen
 • Als noodza­ke­lijke instal­laties zoals de sprin­kler en de brand­meldin­stal­latie niet naar behoren func­tioneren door bijvoor­beeld storin­gen of lekkages
 • Als werkza­amhe­den in risi­co­volle omgev­ing uit­gevo­erd moeten worden
 • Als vei­lighei­d­szorg nodig is voor de con­tin­uer­ing van reg­uliere bedrijfsprocessen
 • Als u een fes­ti­val of even­e­ment wilt organ­is­eren waar­bij grote groepen mensen samen zullen komen
 • Als onder­houd aan gebouwen en/​of instal­laties uit­gevo­erd moet worden

In dergelijke gevallen kan er geëist wor­den dat u Rijks­gediplomeerde brandwachten plaatst om toezicht te houden om zo de vei­ligheid te waar­bor­gen. De inzet van onze Rijks­gediplomeerde brandwachten zal voor­namelijk pre­ven­tief van aard zijn. In geval van calamiteiten zullen onze brandwachten ade­quaat han­de­len en passende hulp verlenen.

Het is uit­er­aard ook mogelijk om zelf te besluiten een brandwacht in te zetten ter waar­borg­ing van de vei­ligheid, tij­dens ver­bouwin­gen, even­e­menten en bij uit­val van de brand­meld– of sprin­k­lerin­stal­laties. U bent dan door de inzet van een brandwacht verzek­erd van een veilige situatie.

Hoe snel kan ik een brandwacht op mijn locatie hebben?

Wij begri­jpen dat een snelle inzet van een brandwacht in veel gevallen van groot belang is.
Daarom kun­nen wij ook direct een brandwacht voor u rege­len op welke locatie dan ook.

Bin­nen twee uur staat onze brandwacht bij u op locatie

De brandwachten van DFS Ser­vices zijn gescreend en min­i­maal in het bezit van het Rijks­diploma Brandwacht eerste klas of Man­schap A en het VCA-​diploma maar bezit­ten in veel gevallen een breed scala aan aan­vul­lende oplei­din­gen en een uit­ge­breide ervar­ing. Onze medew­erk­ers wor­den zorgvuldig ges­e­lecteerd. Om onze brandwachten vak­bek­waam te houden vol­gen zij regel­matig aan­vul­lende opleidingen/​trainingen en hebben zij ervarin­gen op diverse soorten locaties.

Onze brandwachten hebben jaren­lange ervar­ing op een grote diver­siteit aan locaties.
Zo wor­den
zij regel­matig ingezet op de vol­gende locaties :

→ Zor­gin­stellin­gen
→ Zieken­huizen
→ Kinderdagverbli­jven
→ Hotels
→ Winkel­cen­tra
→ Even­e­menten­lo­caties
→ Scheep­swer­ven
→ Bouw­plaat­sen
→ Pen­i­ten­ti­aire inrichtin­gen
→ Bedri­jf­s­ge­bouwen
→ Indus­triële omgevin­gen
→ Fil­mop­names


Huur een brandwacht

img-46
img-70
img-71
img-65

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала