DLP’ers & KVP’ers

DLP’er inhuren?

Begelei­den Bodemsanering

Wij lev­eren zowel DLP’ers als KVP’ers

Heeft u een project in of met veron­tre­ingde grond/​grondwater/​slib aangenomen, dan dient er tij­dens deze werkza­amhe­den een Deskundig Lei­d­inggevende Pro­jecten aan­wezig te zijn

Bij werkza­amhe­den in of met veron­treinigde grond, (grond)water of bag­ger­specie dienen lei­d­inggeven­den op een project over vol­doende ken­nis te beschikken op het gebied van vei­ligheid, gezond­heid en arbei­d­shy­giëne, zoals ver­wo­ord in het Arbo-​informatieblad 22 of de CROW-​publicatie 132.

Deze ken­nis kan verkre­gen wor­den door het vol­gen van de cur­sus DLP (Deskundig Lei­d­inggevende Pro­jecten) en door veel werk­er­var­ing. Onze DLPérs zijn tevens inzetbaar als KVP’er ( Kwaliteits Ver­ant­wo­ordelijk Per­soon) omdat zij door diverse cer­ti­fi­cerende instanties posi­tief zijn geau­dit op bodem­saner­ing­spro­jecten.

Een DLP’er dient op een project invulling te kun­nen geven aan dat­gene wat in het V&G-plan staat beschreven. Hier­bij moet gedacht wor­den aan de te tre­f­fen maa­trege­len en voorzienin­gen en het gebruik van per­soon­lijke bescher­mingsmid­de­len, één en ander con­form de van toepass­ing zijnde vei­lighei­d­sklasse (Basisklasse en/​of T-&F-klasse)


Huur een DLP’er /​KVP’er

img-32
img-33
img-34
img-35

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала