Man­gatwacht — Buitenwacht

Gecer­ti­ficeerde man­gatwachten — buitenwachten

De man­gatwacht is oplet­tend en waakzaam

DFS Ser­vices analy­seert de sit­u­atie, denkt mee en
voorziet u van de juiste man­gatwacht /​buitenwacht.
De buitenwachten — man­gatwachten van DFS Ser­vices voe­gen waarde toe aan het vei­lighei­ds­beleid van uw onderne­m­ing, waarbin­nen kwaliteit en ser­vice geen toe­val zijn maar het resul­taat van overeengekomen afspraken. Wij dra­gen zorg voor de vei­ligheid bij de uitvo­er­ing van werkza­amhe­den en lev­eren daarmee een effec­tieve bij­drage aan het bor­gen van de con­tin­uïteit bin­nen uw onderneming.

Veilig kun­nen werken en veilig willen werken

Goed getrainde vak­mensen ken­nen de gevaren van risi­co­volle werkzaamheden.

Tij­dens werkza­amhe­den in een besloten ruimte is opper­ste con­cen­tratie van groots belang.

Een man­gatwacht, ook wel buitenwacht genoemd, zorgt op die momenten voor con­tin­uïteit in vei­ligheid. Hij/​zij houdt de wacht bij de entrée en ziet actief toe op de vei­ligheid van de per­so­nen in de besloten ruimte. De man­gatwacht is oplet­tend en waakzaam. Hij voelt zich ver­ant­wo­ordelijk voor veiligheid.

De DFS Ser­vices man­gatwacht of buitenwacht is een erk­end opgeleide medew­erker in de vei­lighei­ds­branche. Opgeleid con­form de Gids Oplei­din­gen Risi­co­vol Werk, uit­gegeven door het Cen­traal Col­lege van Deskundi­gen VCA.

Taken:

  • Pre­ven­tief toezicht houden bij besloten ruimten.
  • Con­trol­eren en bewaken werkuitvo­er­ing con­form werkvergunningensysteem.
  • Han­de­len in noodsituaties.
  • Toe­gangsreg­is­tratie mangat


Oplei­d­ing:

  • Basisvei­ligheid VCA
  • Werken als buitenwacht


Huur een Man­gatwacht /​Buitenwacht

img-52
img-66
img-65
img-71

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала