Pre­ven­tiemedew­erker

Externe Pre­ven­tiemedew­erker in huren?

Een pre­ven­tiemedew­erker van
DFS Ser­vices biedt uitkomst

Elk bedrijf moet ten min­ste één pre­ven­tiemedew­erker in dienst hebben die de maa­trege­len (gericht op de vei­ligheid en gezond­heid bin­nen een bedrijf) kan uitvoeren.

De pre­ven­tiemedew­erker kan een vaste medew­erker zijn die deze func­tie ernaast doet. Bij kleine bedri­jven mag ook de directeur als pre­ven­tiemedew­erker optre­den. DFS Ser­vices biedt u de mogelijkheid om een pre­ven­tiemedew­erker van DFS Ser­vices aan te stellen. Deze pre­ven­tiemedew­erker werkt samen met een medew­erker van uw organ­isatie. Het doel is om één keer per jaar alles op het gebied van arbo­zorg in orde te maken.

Vei­ligheid ontstaat door passend han­de­len en nalev­ing van de regels.

Want alleen zek­er­heid in vei­ligheid is goed genoeg.

De DFS Ser­vices pre­ven­tiecon­trolemedew­erker weet waar hij op moet letten.

Elk bedrijf moet ten min­ste één pre­ven­tiemedew­erker in dienst hebben die de maa­trege­len (gericht op de vei­ligheid en gezond­heid bin­nen een bedrijf) kan uitvo­eren. De pre­ven­tiemedew­erker kan een vaste medew­erker zijn die deze func­tie ernaast doet. Bij kleine bedri­jven mag ook de directeur als pre­ven­tiemedew­erker optre­den.

Onze pre­ven­tiecon­trolemedew­erker weet wat er moet gebeuren om uw arbei­dsvei­ligheid te waar­bor­gen. Hij coördi­neert, con­troleert en observeert. Vanuit jaren­lange ervar­ing en goed ontwikkelde vaardighe­den. De pre­ven­tiecon­trolemedew­erker coördi­neert pro­jecten en brengt struc­tuur en samen­hang in uw vei­lighei­d­sor­gan­isatie. Als pro­fes­sional kent hij de wet­ten en veror­denin­gen. Daarom maken steeds meer gemeen­ten en organ­isaties gebruik van de ken­nis en ervar­ing van DFS Ser­vices.

DFS Ser­vices biedt u de mogelijkheid om een externe pre­ven­tiemedew­erker aan te stellen. Deze externe pre­ven­tiemedew­erker werkt samen met een medew­erker van uw organ­isatie. Het doel is om één keer per jaar alles op het gebied van arbo­zorg in orde te maken.

Taken:

  • Beo­ordel­ing van ver­leende vergunningen.
  • Aangepaste plan van aan­pak en wijzigin­gen arbowet komende jaar com­mu­niceren naar direc­tie en personeel.
  • Ben­odigde voor­licht­ing & instruc­tie in kaart bren­gen, 10 vei­lighei­dsin­struc­ties opstellen.
  • Pbm’s con­trol­eren op gebruik en aanwezigheid.
  • Materieel con­trol­eren op onder­houds– en/​of keuringsstatus.
  • Con­t­role BHV-​organisatie.
  • Analyse ongevallen– en inci­den­ten­reg­is­tratie in het afgelopen jaar.
  • Oproep­baar en beschik­baar bij calamiteiten.


Oplei­d­ing:

De pre­ven­tiecon­trolemedew­erker is meestal brand­vei­lighei­dswacht die het Rijks­diploma Hoofd­brandwacht heeft.

Huur een preventiemedewerker

img-74
img-58
img-60

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала