Vei­lighei­d­skundige

Vei­lighei­d­skundige projectondersteuning

Voor som­mige pro­jecten is de inzet van
een vei­lighei­d­skundige nodig

De vei­lighei­d­skundige van DFS Ser­vices zijn direct inzetbaar zowel op oper­a­tion­eel niveau als op belei­ds­matig niveau

U heeft bijvoor­beeld te maken met een com­plexe prob­lematiek op het gebied van vei­ligheid en u heeft behoefte aan flex­i­bel inzetbare ken­nis, passend bij de omvang en de aard van het werk. De mvk– en hvk-​ers van DFS Ser­vices nemen op pro­fes­sionele wijze de vei­lighei­d­skundige taken in uw organ­isatie op zich.

Onze vei­lighei­d­skundi­gen kun­nen u onder andere van dienst zijn bij:

 • het imple­menteren van het veiligheidsbeleid
 • het begelei­den van (nieuw)bouwprojecten
 • het begelei­den van shut-​down activiteiten
 • het tijdelijk vervullen van vaca­tures bin­nen uw organisatie

Samen ver­ant­wo­ordelijk voor veiligheid

Met de vei­lighei­d­skundige van DFS Ser­vices staat uw pro­jectlei­der er niet alleen voor.

Hij helpt project vei­lighei­ds­doel­stellin­gen realis­eren, hij bewaakt vei­lighei­dsvoorschriften, herkent gevaren en biedt onder­s­te­un­ing waar nodig. De vei­lighei­d­skundige ver­li­est daar­bij de V&G– en Milieu­plan­nen niet uit het oog.

Het vei­lighei­ds­be­wustz­ijn neemt zicht­baar toe bij uw pro­jecten. Met de vei­lighei­d­skundi­gen van DFS Ser­vices wordt veilig werken een zek­er­heid. Voor som­mige pro­jecten is de inzet van een vei­lighei­d­skundige nodig. U heeft bijvoor­beeld te maken met een com­plexe prob­lematiek op het gebied van vei­ligheid en u heeft behoefte aan flex­i­bel inzetbare ken­nis, passend bij de omvang en de aard van het werk. De mid­del­baar en hoger vei­lighei­d­skundi­gen (MVK en HVK) van DFS Ser­vices nemen (voor bepaalde of onbepaalde tijd, full­time of part­time) op pro­fes­sionele wijze de vei­lighei­d­skundige taken in uw organ­isatie op zich.


Taken:

 • Uitvo­eren Risico Inven­tarisatie en Eval­u­atie (RI&E) en opstellen Plan van Aanpak.
 • Opstellen, beo­orde­len en con­trol­eren van VGMW-​plannen.
 • Geven van vei­lighei­dsin­struc­ties (Arbowet, gebruik PBM’s, tool­boxmeet­ings, gebruik gevaar­lijke stof­fen, risico’s geluid, trillin­gen, stof etc.).
 • Inspec­ties (steiger, werk­plek, bouw­plaats, tanks en drukvaten).


Oplei­d­ing:

  • Mid­del­bare vei­lighei­d­skunde of:
  • Hogere vei­lighei­d­skunde.

Werk­wi­jze

In een intakege­sprek wordt vast­gesteld wat uw wensen en eisen zijn.

Wat is het gewen­ste deskundighei­d­sniveau? Welke andere com­pe­ten­ties zijn noodza­ke­lijk om in uw bedri­jf­s­si­t­u­atie opti­male resul­taten neer te zetten? Na dit gesprek vindt door ons een eerste selec­tie plaats uit onze eigen medew­erk­ers en uit een kring van mensen met wie wij goede ervarin­gen hebben en ver­vol­gens heeft u een per­soon­lijk gesprek met de ges­e­lecteerde adviseur(s). Daarna kunt u uw defin­i­tieve keuze bepalen.


Huur een vei­lighei­d­skundige

img-38
img-39
img-44
img-45

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала