Dis­claimer — DFS Services

Ondanks de zorg en aan­dacht die wij aan de samen­stelling van deze web­site best­e­den, is het mogelijk dat de infor­matie die hier wordt gepub­liceerd onvolledig of onjuist is.

De infor­matie op deze web­site wordt regel­matig aange­vuld en eventuele wijzigin­gen kun­nen te allen tijde met onmid­del­lijke ingang en zon­der enige ken­nis­gev­ing wor­den aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke bescher­mde werken of andere op deze web­site opges­la­gen infor­matie open­baar maken of verveelvoudi­gen zon­der toestem­ming van DFS Ser­vices. (ook niet via een eigen netwerk).

Wij sluiten alle aansprake­lijkheid uit voor eniger­lei directe of indi­recte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht ver­band houdt met het gebruik van deze web­site, of met de tijdelijke onmo­gelijkheid om de site te kun­nen raad­ple­gen. Wij zijn ook niet aansprake­lijk voor directe of indi­recte schade die het gevolg is van het gebruik van infor­matie die door mid­del van deze site verkre­gen is.

DFS Ser­vices /​2014

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала