Over ons

img-60
img-61
img-63
img-02

Werk en vei­ligheid, daar sta je niet altijd bij stil.

Wij maken van vei­ligheid een zekerheid

Als spe­cial­ist in detacher­ing, arbei­dsvei­ligheid, brand­vei­ligheid, bedri­jf­shulpver­len­ing
en
cri­sis­man­age­ment staan mensen bij ons voorop. Zorgeloos werken in een betrouw­bare omgev­ing. Dat is waar het ons om gaat.

DFS Ser­vices helpt organ­isaties en hun medew­erk­ers veiliger werken. Zo leert men passend han­de­len in nood­si­t­u­aties en wor­den ongevallen voorkomen. Een veilige omgev­ing maak je immers samen.

Investeren in ken­nis zien wij als de basis voor vei­ligheid. Daarom werken wij vanuit edu­catie en inno­vatie. Voorop– en vooruit­lopen door onze ken­nis con­tinu te ver­rijken, te vernieuwen en te delen. Zo is actuele en parate ken­nis een garantie. Op ieder moment.

Wij stem­men onze dien­stver­len­ing af op elke spec­i­fieke vraag en sit­u­atie. Maatwerk in kwaliteit dus. Met DFS Ser­vices als deskundige en betrouw­bare part­ner voor advies, train­ing, oplei­d­ing en detacher­ing is een veilige werkomgev­ing gewaar­borgd. Zowel van­daag als morgen.

DFS Ser­vices

Safety by choice, not by chance.

Onze voorde­len

number -01Gek­wal­i­ficeerde Brandwachten
Bin­nen 2 uur op locatie

Een brandwacht brengt zek­er­heid, als vei­lighei­d­stoezichthouder houdt hij zich bezig met brand­pre­ven­tie, brand­vei­ligheid en arbei­dsvei­ligheid. Wij staan garant voor een veilige werk­plek. Door brandgevaar te min­i­malis­eren en vol­gens voorschriften te han­de­len in geval van noodsituaties.

number -02Vei­lighei­d­sad­vies op maat
Omdat vei­ligheid een keuze is

Wij advis­eren u graag pro­fes­sioneel over vei­lighei­ds­man­age­ment bin­nen uw organ­isatie. Onze spe­cial­is­ten helpen u alle vei­lighei­d­sprocessen en pro­ce­dures bin­nen uw organ­isatie op de beste manier te ontwikkelen.

number -03Diverse Oplei­din­gen
Ver­zorgd door ervaren specialisten

DFS Ser­vices ver­zorgt spec­i­fieke bedri­jfsvei­lighei­d­so­plei­din­gen op maat, ook bij u op locatie. Hier­door kun­nen wij locatiespec­i­fieke risico’s meen­e­men en uw medew­erk­ers goed oplei­den en voorbereiden.

img-10
img-12
img-15
img-19

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­matie over onze dien­sten ontvangen?

Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Con­tact formulier

Лучшая в Киеве гидроизоляция подвала